Header Ads

ढोकी: मनाई आदेश झुगारुन ढाबा चालु ठेवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल



ढोकी: कोविड- 19 संदर्भाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्ष यांच्या आदेशाने जिल्ह्यात विविध मनाई आदेश अंमलात आहेत. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन 1)हुसेन दिलदार शेख 2)समीर हम्मीद शेख, दोघे रा. येरमाळा 3)दस्तगीर इमाम सय्यद 4)धनंजय दत्तु डोलारे 5)अक्षय गोरख बिक्कड, तीघे रा. ढोकी यांनी दि. 24.09.2020 रोजी 19.30 वा. सु. ढोकी येथील ढोकी- लातुर रस्त्यालगत असलेला ढाबा व्यवसायास चालू ठेवले असतांना पो.ठा. ढोकी यांच्या पथकास आढळले. यावरुन नमूद आरोपीविरुध्द पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

चोरी

नळदुर्ग: अमर अशोक मुळे, रा. सलगरा (दि.), ता. तुळजापूर यांच्या नवीन घरास अद्याप दरवाजे नाहीत. दि. 23.09.2020 रोजी रात्री अमर मुळे हे घरात झोपलेले असतांना घरात अज्ञात चोरट्याने घरातील अंदाजे 5 क्विंटल उडदाची 9 पोती चोरुन नेली आहेत. अशा मजकुराच्या अमर मुळे यांनी दि. 24.09.2020 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 234 कारवाया- 50,100 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्वाच्या रस्त्यांवर दि. 24.09.2020 रोजी 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांनी मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 234 कारवाया करुन 50,100 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ वसुल केले आहे.


 

No comments