Header Ads

उस्मानाबाद जिल्ह्यात अवैध मद्य ,जुगार विरोधी कारवाई

 पोलीस ठाणे, येरमाळा: गौतम रामलींग लगाडे व अशोक बापु तोरड, दोघे रा. रत्नापुर, ता. कळंब हे दि. 25.09.2020 रोजी रत्नापुर फाटा येथील एका टपरीमध्ये कल्याण मटका जुगार चालवण्याचे साहित्य व रोख रक्कम 3,420/-रु. बाळगले असतांना स्था.गु.शा. च्या पथकास आढळले.


पोलीस ठाणे, ढोकी: सरताज बशीर मशायक, रा. ढोकी, ता. उस्मानाबाद हा दि. 25.09.2020 रोजी गावातील बसस्थान येथील पानटपरीजवळ कल्याण मटका जुगार चालवण्याचे साहित्य व रोख रक्कम 1,050/-रु. बाळगला असतांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कळंब यांच्या पथकास आढळला.


पोलीस ठाणे, भुम: सागर रमेश टिपे व अमजद मेहबुब मोघल, दोघे रा. कसबा पेठ, भुम हे दि. 26.09.2020 रोजी भुम येथील फ्लोरा चौकात चक्री मटका जुगार चालवण्याचे साहित्य- जीओ कंपनीचे राऊटर- 2 नग, सीपीयु- 1, एल.जी. कंपनीचा संगनक व रोख रक्कम 2,760/-रु. असा एकुण 11,160/-रु. चा माल बाळगला असतांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी, भुम यांच्या पथकास आढळले.  यावरुन नमूद आरोपींविरुध्द म.जु.का. अंतर्गत संबंधीत पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवले आहेत.


अवैध मद्य विरोधी कारवाई

पोलीस ठाणे, बेंबळी: परमेश्वर गोविंद वाघमारे, रा. चिखली, ता. कळंब हा दि. 25.09.2020 रोजी चिखली चौरस्ता येथील ‘सुभेदार हॉटेल’ मध्ये बियरच्या 14 बाटल्या (किं.अं. 2,380/-रु.) विनापरवाना बाळगला असतांना पो.ठा. बेंबळी यांच्या पथकास आढळला.


पोलीस ठाणे, शिराढोन: इक्बाल अकबर पठाण, रा. शिराढोन, ता. कळंब हा दि. 25.09.2020 रोजी आवारशिरपुरा पाटीजवळ ‘जय महाराष्ट्र हॉटेल’ शेजारी देशी- विदेशी दारुच्या 7 बाटल्या (किं.अं. 840/-रु.) विनापरवाना बाळगलेला तर धनराज माणिकराव पाटील रा. शिराढोन हा आज दि. 26.09.2020 रोजी गावातील एकुरका रस्त्यालगत असलेल्या तुळजाभवानी हॉटेल समोर देशी- विदेशी दारुच्या 12 बाटल्या (किं.अं. 920/-रु.) विनापरवाना बाळगला असतांना पो.ठा. शिराढोन यांच्या पथकास आढळला. यावरुन पोलीसांनी अवैध मद्य जप्त करुन नमूद तीघांविरुध्द म.दा.का. अंतर्गत संबंधीत पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवले आहेत.


 

No comments