उस्मानाबाद : मनाई आदेश झुगारुन फळे विक्री करणाऱ्यांवर 3 गुन्हे दाखल


उस्मानाबाद -  कोविड- 19 संदर्भाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्ष यांच्या आदेशाने जिल्ह्यात विविध मनाई आदेश अंमलात आहेत. त्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन 1)अजमद अहमेद बागवान 2)बाळु महादेव भोकरे 3)जितेंद्र बब्रुवान पेठे, तीघे रा. उस्मानाबाद हे दि. 23.09.2020 रोजी 17.30 ते 17.50 वा. चे दरम्यान उस्मानाबाद शहरातील तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी अनुक्रमे केळी व शेंगाचा हातगाडा चालू ठेउन व्यवसाय करत असतांना पो.ठा. आनंदनगर यांच्या पथकास आढळुन आले. यावरुन नमूद 3 आरोपीविरुध्द पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 आणि महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना नियम- 11 अन्वये स्वतंत्र 3 गुन्हे नोंदवले आहेत.


मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 252 कारवाया- 54,100 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त


उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्वाच्या रस्त्यांवर दि. 23.09.2020 रोजी 18 पोलीस ठाणी व उस्मानाबाद शहर वाहतुक शाखा यांनी मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 252 कारवाया करुन 54,100 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ वसुल केले आहे.

 

 

मनाई आदेशांचे उल्लंघन 29 पोलीस कारवायांत 14,300/-रु. दंड वसुल


उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 23.09.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 5 कारवायांत- 2,500/- रु. दंड प्राप्त.

2)सार्वजनिक स्थळी मास्क न वापरणे: 14 कारवायांत- 8,000/- रु. दंड प्राप्त.

3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 10 कारवायांत 3,800/-रु. दंड प्राप्त.

 

No comments