Header Ads

उस्मानाबाद जिल्ह्यात चोरीचे तीन गुन्हे दाखलमुरुम: मिलींद नामदेव सुर्यवंशी, रा. कलदेवनिंबाळा, ता. उमरगा यांनी दि. 10.08.2020 रोजी राहत्या घराच्याबाजूस बांधलेली म्हैस गावातील- लक्ष्मण बापु सुर्यवंशी याने मध्यरात्री चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या मिलींद सुर्यवंशी यांनी दि. 26.08.2020 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

लोहारा: बाबुराव भुजंगराव कदम, रा. मार्डी, ता. लोहारा याच्या घराचे दार दि. 26.08.2020 रोजी मध्यरात्री उघडे असल्याची संधी साधुन अज्ञात चोरट्याने घरातील 100 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने व एक मोबाईल फोन असा एकुण 4,06,000/-रु. चा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या बाबुराव कदम यांनी दि. 26.08.2020 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

ढोकी: किरण गंपु भोसले, रा. कोंड, ता. उस्मानाबाद यांनी दि. 26.08.2020 रोजी आपल्या घरासमोर लावलेली मो.सा. क्र. एम.एच. 24 एजी 5324 ही मध्यरात्री अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या किरण भोसले यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

No comments