Header Ads

तुळजापूर : अपघातात एक मयत
 तुळजापूर: शाहुराज ग्यानबा काळदाते, वय 49 वर्षे, रा. बिजनवाडी, ता. तुळजापूर हे दि. 27.07.2020 रोजी 07.30 वा. सु. तुळजापूर- इटकळ असा प्रवास मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एक्यु 6031 ने करत होते. दरम्यान कंचेश्वर कारखान्या समोरील रस्त्यावर टीव्हीएस मो.सा. क्र. एम.एच. 25 एआर 7161 च्या अज्ञात चालकाने मो.सा. निष्काळजीपणे चालवून शाहुराज काळदाते यांच्या मो.सा. ला धडक दिली.

 या अपघातात शाहुराज काळदाते हे गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अपघातानंतर जखमीस उपचारास न नेता, अपघाताची खबर पोलीसांना न देता संबंधीत मो.सा. चालक घटनास्थळावरुन निघून गेला. अशा मजकुराच्या विकास शाहुराज काळदाते यांनी दि. 30.08.2020 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 134 (अ)(ब) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

No comments