Header Ads

उमरगा : मनाई आदेश झुगारुन दुकान चालु ठेवले, गुन्हा दाखल
पोलीस ठाणे, उमरगा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने जिल्ह्यात विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करुन सुनिल तुकाराम शहरवाले, रा. उमरगा यांनी दि. 09.08.2020 रोजी 15.10 वा. सु. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉम्पलेक्स, उमरगा येथील आपले फुटवेअर दुकान चालू ठेवले. यावरुन पो.ठा. उमरगा येथील पो.कॉ. नितीन पाटील यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 173 कारवाया- 41,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 08.08.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 173 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 41,200 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.

मनाई आदेशांचे उल्लंघन 15 पोलीस कारवायांत 3,900/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधीच्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलाने दि. 08.08.2020 रोजी जिल्हाभरात खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 7 कारवायांत- 1,400/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक स्थळी मास्क न वापरणे: 3 कारवायांत- 1,500/- रु. दंड प्राप्त.
3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 5 कारवाईत 1,000/-रु. दंड प्राप्त.

No comments