Header Ads

एक वर्षापसून फरार : उमरगा  पोलिसांना हवा असलेला आरोपी अटक 


स्थानिक गुन्हे शाखा: पो.ठा. उमरगा गु.र.क्र. 364 / 2019 या बेकायदेशीर जमाव जमवून मारहाण प्रकरणातील पाहिजे आरोपी- शंकर किसन जमादार, वय 27 वर्षे, रा. मुळज, ता. उमरगा हा मागील एक वर्षापासुन पोलीसांना हवा होता. स्था.गु.शा. च्या पोहेकॉ- रोकडे, जगदाळे, पोना- चौरे, पोकॉ- दिपक लाव्हरेपाटील, बलदेव ठाकूर यांच्या पथकाने त्यास दि. 03.08.2020 रोजी गोपनीय माहितीच्या आधारे ताब्यात घेउन पुढील कार्यवाहीस्तव त्यास पो.ठा. उमरगा च्या ताब्यात दिले.

नाकाबंदी दरम्यान 130 कारवाया- 33,700 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त.
उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 03.08.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 130 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 33,700 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे. “मनाई आदेशांचे उल्लंघन 27 पोलीस कारवायांत 5,400/-रु. दंड वसुल.
उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.03.08.2020 रोजी खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 19 कारवायांत- 3,800/- रु. दंड प्राप्त.
2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 8 कारवायांत 1,600/-रु. दंड प्राप्त.

No comments