Header Ads

कळंब : गुन्ह्यांतील 9 आरोपींस प्रत्येकी 500₹ दंडाची शिक्षा
 कळंब: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. या आदेशांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी पो.ठा. कळंब येथे भा.दं.सं. कलम- 188, 269 अन्वये दाखल असलेल्या गु.र.क्र. 92/2020 मधील एका आरोपीस तर 109/2020 मधील आठ आरोपींस आज दि. 05.08.2020 रोजी मा. प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी, कळंब यांनी प्रत्येकी 500₹ दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

नाकाबंदी दरम्यान 248 कारवाया- 54,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा या उद्देशाने विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 04.08.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 248 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 54,800 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.


 मनाई आदेशांचे उल्लंघन 89 पोलीस कारवायांत 18,100/-रु. दंड वसुल

 कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.04.08.2020 रोजी खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 84 कारवायांत- 16,800/- रु. दंड प्राप्त.

2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 1 कारवाईत- 500/-रु. दंड प्राप्त.

3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: 4 कारवायांत 800/-रु. दंड प्राप्त.

  

No comments