Header Ads

उस्मानाबाद : वाहनाच्या धडकेत एकाचा मृत्यूउस्मानाबाद -  प्रमोद नारायण दांगट, वय 45 वर्षे, रा. खेड, ता. उस्मानाबाद हे दि. 08.08.2020 रोजी 06.30 वा. सु. विमानतळ- तेर रस्त्याने पायी चालत जात होते. यावेळी वाहन क्र. एम.एच. 25 एजे 0538 च्या अज्ञात चालकाने निष्काळजीपणे, हयगईने वाहन चालवून प्रमोद दांगट यांना धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले.

अपघातानंतर जखमीस वैद्यकीय उपचाराची तजबीज न करता, अपघाताची खबर पोलीसांना न देता वाहन चाकल घटनास्थळावरुन निघून गेला. अशा मजकुराच्या ज्ञानोबा आंबादास दांगट, रा. खेड यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ), 337 सह मो.वा.का. कलम- 184, 134 (अ)(ब) अन्वये गुन्हा दि. 09.08.2020 रोजी नोंदवला आहे.

No comments