Header Ads

मनाई आदेश झुगारुन हॉटेल व्यवसायास चालू: पोलीसांतर्फे 2 गुन्हे दाखल
उमरगा: कोविड- 19 रोगाच्या संक्रमनास आळा बसावा यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने उमरगा नगरपालीका हद्दीत दि. 06.07.2020 ते 10.07.2020 या काळात मनाई आदेश अंमलात आहेत. या आदेशांचे उल्लंघन करुन दि. 10.07.2020 रोजी 08.30 वा. सु. 1)सुनिता महादेव माने 2)व्यंकट नागप्पा घोडके, दोघे रा. उमरगा यांनी उमरगा- डीग्गी रस्त्यालगत वेगवेगळया दोन ठिकाणी आपल्या ताब्यातील चहाचे हॉटेल व्यवसायास चालू ठेवल्याचे उमरगा पो.ठा. यांच्या पथकास आढळले. यावरुन पो.ठा. उमरगा चे पोहेकॉ- वाल्मीक कोळी यांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद चौघांविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188 सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब), सह महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाय योजना नियम- 11 अन्वये स्वतंत्र 4 गुन्हे दि. 10.07.2020 रोजी नोंदवण्यात आले आहेत.

अवैध मद्य प्रतिबंधक कारवाया.
पो.ठा., लोहारा: रमेश ज्ञानोबा आळंगे, रा. माकणी, ता. लोहारा हा दि. 09.07.2020 रोजी मौजे माकणी शिवारात माकणी- सास्तुर रस्त्या लगत असलेल्या शेड समोर देशी दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने देशी दारुच्या 15 बाटल्या (किं.अं. 780/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना पो.ठा. लोहारा च्या पथकास आढळला.


पो.ठा., बेंबळी: रमेश नामदेव पवार, रा. समुद्रवाणी तांडा, ता. उस्मानाबाद हा दि. 09.07.2020 रोजी समुद्रवाणी शिवारात दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने देशी दारुच्या 12 बाटल्या (किं.अं. 624/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना पो.ठा. बेंबळी च्या पथकास आढळला.
       यावरुन नमूद दोघांविरुध्द संबंधीत पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

No comments