Header Ads

मनाई आदेश झुगारुन दुकान चालु ठेवणाऱ्यावर पोलीसांतर्फे गुन्हा दाखल
उमरगा: कोविड- 19 रोगाच्या संक्रमनास आळा बसावा यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने उमरगा नगरपालीका हद्दीत दि. 06.07.2020 ते 10.07.2020 या काळात मनाई आदेश अंमलात आहेत. या आदेशांचे उल्लंघन करुन सुनिल भालचंद्र निरंकारी यांनी दि. 07.07.2020 रोजी 12.30 वा. सु. गुंजोटी रोड लगतच्या गाळ्या समोर कपड्याचे स्टॉल व्यवसायास चालू ठेवल्याचे उमरगा पो.ठा. यांच्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकार तर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन त्यांच्याविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 188 सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) अन्वये गुन्हा दि. 07.07.2020 रोजी नोंदवण्यात आला आहे.

अवैध मद्य प्रतिबंधक कारवाई

पो.ठा., परंडा: बाळासाहेब भिमराव गोरे, रा. अंतरगांव, ता. भुम हा दि. 06.07.2020 रोजी मौजे अंतरगांव येथील एका पत्रा शेडच्या बाजूला दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने 05 ली. गावठी दारु (किं.अं. 320/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना पो.ठा. परंडा यांच्या पथकास आढळला.

पो.ठा., शिराढोण: रामदास देवीदास माने, रा. नागुलगाव, ता. कळंब हा दि. 07.07.2020 रोजी मौजे नागुलगाव येथील आपल्या शेतातील पत्रा शेडच्या बाजूला दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने 180 मि.ली. देशी दारुच्या 19 बाटल्या (किं.अं. 1,425/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना पो.ठा. शिराढोण यांच्या पथकास आढळला.
यावरुन नमूद दोघांविरुध्द संबंधीत पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.


मोटार वाहन कायदा उल्लंघन: 396 कारवाया- 90,300 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हयातील 18 पोलीस ठाणी व शहर वाहतुक शाखा यांनी दि. 06/07/2020 रोजी मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द 396 कारवाया करुन 90,300 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ वसूल केले आहे.

No comments