भरधाव वाहन चालवून जखमी करणाऱ्यास 3,500₹ दंडाची शिक्षा
पोलीस ठाणे, बेंबळी: फोर्ड इकोस्पोर्ट कार क्र. एम.एच. 24 एएस 0155 चे चालक- शिवाजी जगन्नाथ पवार रा. भातांगळी, ता. लोहारा यांनी दि. 17.07.2020 रोजी नांदुर्गा- केशेगाव रस्त्यावरील बामणी शिवारात निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याने अपघात होउन एक व्यक्ती जखमी झाली होती. यावरुन  पो.ठा. बेंबळी गु.र.क्र. 94 / 2020 दाखल होता. या प्रकरणी आरोपी- शिवाजी पवार यांस मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी फौजदारी प्रक्रीया संहीता कलम- 252 अन्वये भा.दं.सं. कलम- 279, 337, 338 सह मो.वा.का. कलम- 184 च्या उल्लंघनाबद्दल दोषी ठरवून एकत्रीतपणे 3,500 ₹ दंडाची शिक्षा तसेच दंड न भरल्यास एकत्रीत 15 दिवस साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.मनाई आदेशांचे उल्लंघन 41 पोलीस कारवायांत 10,700/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.20.07.2020 रोजी खालील दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.
1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 3 कारवायांत- 600/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग टाळुन दुकाना समोर गर्दी निर्माण केली इत्यादी प्रकरणांत 33 कारवायांत 6,600/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
3)जिवनावश्यक वस्तु दुकाना समोर दर पत्रक न लावणे: किराणा दुकाना समोर दर पत्रक न लावणाऱ्या दुकान चालकांविरुध्द 2 कारवाई करुन 2,000/- रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.
4)कार- मोटारसायकल यात जादा प्रवासी नेणे: लॉकडाउन काळात मोटारवाहनांतील प्रवासी मर्यादेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी 3 कारवायांत 1,500/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.


नाकाबंदी दरम्यान 207 कारवाया- 44,900 ₹ ‘तडजोड शुल्क प्राप्त

उस्मानाबाद जिल्हा: कोविड- 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा, गर्दी टाळावी या उद्देशाने जमावबंदी व विविध मनाई आदेश लागू आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 18 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील महत्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुक शाखेच्या सहकार्याने दि. 22.07.2020 रोजी नाकाबंदी करण्यात आली. नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा अंतर्गत 207 कारवाया करण्यात आल्या असुन त्यातून 44,900 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ प्राप्त झाले आहे.

No comments