मनाई आदेश झुगारला, एका व्यक्तीस 5,200/-रु. दंडाची शिक्षा
 कळंब: कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द पोलीसां तर्फे खटले दाखल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, कळंब यांनी पो.ठा. कळंब येथील भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) नुसार दाखल गु.र.क्र. 135/2020 या गुन्ह्यातील एका आरोपीस 5,200/-रु. दंडाची शिक्षा आज दि. 16.07.2020 रोजी सुनावली आहे.


मनाई आदेशांचे उल्लंघन 108 पोलीस कारवायांत 22,500/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद  कोविड- 19 संबंधी प्रशासनाने काढलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुध्द उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि.15.07.2020 रोजी खालील दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: 75 कारवायांत- 15,000/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: 1 कारवाईत- 500/-रु. दंड प्राप्त झाला आहे.
3)कार- मोटारसायकलवर जादा प्रवासी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारवाहनांतील प्रवासी मर्यादेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी 32 कारवायांत 7,000/- रु. दंड प्राप्त झाला आहे.

No comments