चोरीस गेलेला मोबाईल फोन व रक्कम जप्त, आरोपी अटकेत तुळजापूर  - पो.ठा. गु.र.क्र. 255 / 2020 भा.दं.सं. कलम- 394 या जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात 2 सॅमसंग मोबाईल फोन व 2,000/-रु. चोरीस गेले होते. स्था.गु.शा. च्या पथकाने गुन्ह्याची पध्दत अभ्यासुन आरोपी- सचिन विरुनाथ शिंदे, वय 23 वर्षे, रा.मंगरुळ फाटा, ता. तुळजापूर यास आज दि. 24.07.2020 रोजी ताब्यात घेउन चोरीस गेलेला वरील मुद्देमाल जप्त करुन त्यास पुढील कार्यवाहीस्तव पो.ठा. तुळजापूर च्या ताब्यात दिले आहे.

ही कारवाई स्था.गु.शा. चे पो.नि. दगुभाई शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि- आशिष खांडेकर, सपोफौ- मधुकर घायाळ, पोहेकॉ- भागवत झोंबाडे, पोना- समाधान वाघमारे, संतोष गव्हाणे, यांच्या पथकाने केली आहे.

अवैध मद्य प्रतिबंधक कारवाई.

पो.ठा., शिराढोण: ऋषीकेश रामदास माने, रा. नागुलगांव, ता. कळंब हा दि. 23.07.2020 रोजी मौजे नागुलगांव शिवारात एकुरगा- देवधानोरा रस्त्यालगत दारुचा अवैध विक्री व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने देशी- विदेशी दारुच्या 9 बाटल्या (किं.अं. 960/-रु.) कब्जात बाळगला असतांना पो.ठा. शिराढोण च्या पथकास आढळला. पोलीसांनी नमूद अवैध मद्य जप्त करुन त्याच्याविरुध्द गुन्हा नोंदवला आहे.

No comments